Služby

 

JEDNODUCHÉ  ÚČTOVNÍCTVO

- vedenie peňažného denníka

- vedenie pokladničnej knihy

- vedenie knihy pohľadávok a záväzkov

- vedenie účtovnej evidencie o DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH

- spracovanie daňových priznaní z príjmu fyzických osôb,

- spracovanie daňových priznaní dane z motorových vozidiel

- ročné zúčtovanie voči zdravotnej a sociálnej poisťovni

- vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

- spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok (vypracovanie Výkazu o majetku a záväzkoch a Výkazu o príjmoch a výdavkoch)

- kontrola formálnej a vecnej správnosti predložených dokladov po účtovnej a daňovej stránke.

MAICON s.r.o.  

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

- vedenie hlavnej knihy

- vedenie účtovného denníka

- vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov

- vedenie evidencie majetku

- vedenie pokladničnej knihy

- evidencia DPH a daňové priznanie DPH

- spracovanie mesačných uzávierok a s tým súvisiace vypracovanie výkazov ziskov a strát, súvahy a výsledovky (na požiadanie klienta)

- spracovanie ročnej účtovnej závierky

- daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb

- kontrola formálnej a vecnej správnosti predložených dokladov

MZDY A PERSONÁLNA AGENDA

- spracovanie miezd

- vyhotovenie výplatných listín

- mzdové hlásenia a spracovanie mesačných výkazov do zdravotnej a sociálnej poisťovne

- potvrdenia o príjmoch

- výpočty nemocenských dávok

- evidencia dovolenky

- ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti

- mzdové a evidenčné listy

- ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

- vypracovanie pracovnej zmluvy, dohody a výpovede

- prihlásenie a odhlásenia zamestnancov

- založenie a vedenie osobných spisov zamestnancov

 

ÚČTOVNÉ A EKONOMICKÉ PORADENSTVO

-      pomoc pri zavádzaní účtovníctva

-      pomoc pri spracovaní účtovnej závierky

Venujte sa výhradne svojím podnikateľským aktivitám,

my budeme  viesť Vaše účtovníctvo, mzdovú a personálnu agendu.